Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
รูปแบบคงที่...คือ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
ในความหมาย... หมายถึง...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
คำนี้...หมายถึง...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
เราหมายถึงว่า...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk