Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Хорошо известно, что...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
О... было уже многое написано и сказано...
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
Сегодня принято считать, что...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Вспомним о таких фактах, как...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Постоянной темой... является...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Это исследование посвящено изучению причин...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Нашей целью является...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
...обычно определяют как...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Необходимо четко разъяснить определение...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
Термин... относится к...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
Согласно..., ... может быть определено как...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
... обычно понимают как ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
Важно подчеркнуть...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Мы сфокусировались на...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Наконец, дадим определение слова...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
Мы имеем в виду, что...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Предлагаются различные толкования
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk