Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta questão deve-se observar...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
É consenso geral que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Analisa-se agora os fatores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Esta análise visa identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
Por definição, ... significa...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
É importante deixar claro a definição de...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
O termo...refere-se à/ao...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...geralmente significa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
É importante enfatizar que...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
O foco é em/no/na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
O que se quer dizer é...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Diversas explicações foram dadas.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...encontrou significante correlação entre...e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk