Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
これは周知の事実だが、・・・
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
・・・・と言われているが、・・・
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
最近では・・・・と言われているが、
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
私たちの目的は・・・・
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
・・・・を強調することは重要である。
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
私たちが意味しているのは・・・・
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
複数の例が見受けられる。
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk