Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
Seppure è unanime che...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In questo contesto il termine indica...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
Il termine... si riferisce a...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...indica generalmente...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
È importante enfatizzare...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Ci concentreremo su...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
Quello che si intende dire con questo è che...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk