Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Είναι πλέον γνωστό ότι...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Ο σκοπός μας είναι...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk