Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Keskitymme...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk