Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
It is a well-known fact that…
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
A great deal is being written and said about…
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
It is generally agreed today that…
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
We then review the factors…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We build on this analysis to identify…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
A persistent theme in...is…
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
This research explores the causes of…
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
The authors of more recent studies have proposed that…
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Our purpose is to…
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
By definition… means…
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
It is important to be clear about the definition of…
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
The term… refers to…
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
According to..., …is defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
…is commonly understood to mean…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Two brief examples might clarify this concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
It is important to emphasize…
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Our focus is on…
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finally, we should clarify our definition of…
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
What we mean is that…
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Several explanations have been offered.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Following..., scholars have argued that …
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...found a significant correlation between… and…
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk