Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Det är ett välkänt faktum att ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
En hel del skrivs och sägs om...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Det är idag allmänt accepterat att...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Vi granskar därefter de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Syftet är att ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
… betyder per definition …
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termen ... hänvisar till ...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Enligt ... definieras ... som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det är viktigt att understryka ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vårt fokus ligger på ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Vad vi menar med detta är att ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Flera förklaringar har erbjudits.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk