Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Amacımız ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Demek istediğimiz şu ki ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk