Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Ya es bien sabido que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Mucho se ha escrito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Examinaremos los factores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Un tema persistente en... es...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Esta investigación explora las causas de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Tenemos como propósito...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
...es por definición...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Es importante entender correctamente la definición de...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
El término... se refiere a...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... se entiende como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Es importante enfatizar...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Nuestro punto de enfoque será...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Queremos decir...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Se han ofrecido varias explicaciones...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk