Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Trecând din nou în revistă factorii...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Această lucrare explorează cauzele...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termenul...se referă la...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...este înțeles ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Este important să accentuăm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk