Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para responder esta questão deve-se observar...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
É consenso geral que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Analisa-se agora os fatores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Esta análise visa identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Por definição, ... significa...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
É importante deixar claro a definição de...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
O termo...refere-se à/ao...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...geralmente significa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
É importante enfatizar que...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
O foco é em/no/na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
O que se quer dizer é...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Diversas explicações foram dadas.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk