Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Wiele się mówi i pisze o...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Przyjęło się twierdzić, że...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Stałym tematem w...jest...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Praca ta bada przyczyny...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Naszym celem jest...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Z definicji... wynika...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termin...odnosi się do...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Należy podkreślić,...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Skupiając się na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Mam na myśli, że...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk