Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
여러 설명들이 제공되었습니다.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk