Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
これは周知の事実だが、・・・
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
・・・・と言われているが、・・・
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
最近では・・・・と言われているが、
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
私たちの目的は・・・・
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
・・・・を強調することは重要である。
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
私たちが意味しているのは・・・・
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
複数の例が見受けられる。
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk