Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Seppure è unanime che...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
In questo contesto il termine indica...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Il termine... si riferisce a...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...indica generalmente...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
È importante enfatizzare...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ci concentreremo su...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk