Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Közismert tény, miszerint...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Rengeteg anyag szól arról...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
A célunk, hogy...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk