Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
C'est un fait bien connu que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
De nos jours, il est convenu que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Nous analyserons ensuite les points...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Un thème récurrent est...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Ce travail explore les causes de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Notre but est de...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Par définition... signifie...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Le terme... fait référence à...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Selon..., ...est défini en tant que...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...est communément compris comme...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Il est important de mettre en valeur...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Nous concentrons notre attention sur...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Ce que nous entendons par là est que...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Plusieurs explications ont été proposées.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk