Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
On tunnettu tosiasia, että...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Tarkoituksemme on...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termi... viittaa...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...mukaan ... määritellään...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
On tärkeää painottaa...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Keskitymme...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Tarkoitamme tällä, että...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Useita selityksiä on tarjottu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk