Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
It is a well-known fact that…
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
A great deal is being written and said about…
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
It is generally agreed today that…
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
We then review the factors…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
We build on this analysis to identify…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
A persistent theme in...is…
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
This research explores the causes of…
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Our purpose is to…
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
By definition… means…
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
It is important to be clear about the definition of…
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
The term… refers to…
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
According to..., …is defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
…is commonly understood to mean…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Two brief examples might clarify this concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
It is important to emphasize…
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Our focus is on…
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finally, we should clarify our definition of…
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
What we mean is that…
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Several explanations have been offered.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Following..., scholars have argued that …
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
The central question then becomes: how might… affect…?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...found a significant correlation between… and…
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk