Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Unsere Intention ist, ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Damit meinen wir...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk