Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
众所周知...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
如今,大家普遍认为...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
我们审视...等方面。
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
在此分析基础上,我们论证...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
在...领域,学者们普遍认为...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
这项研究探寻...的原因
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
近期相关研究的作者建议...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
我们的目的是...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
根据定义,...的意思是...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
明确...的定义很重要
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
术语...指...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
根据...,...被定义为...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...普遍被认为是指...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
提到...,通常我们想到的是...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
两个简短的例子可以解释这一概念。
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
强调...很重要
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
我们的关注点在...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最后,我们应该明确对...的定义
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
我们的意思是...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
就此可以提供几种解释。
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
根据...,其他学者认为...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
那么核心问题是:...将如何影响...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究表明多种因素与...相关
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...发现...和...存在重要关联
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk