Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Algemene inleiding van het werkstuk
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De algemene introductie van een onderwerp
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
De algemene introductie van een onderwerp
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
...의 주요 주제는 ... 입니다.
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
저희의 목적은 ... 입니다.
Amacımız ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitie van een begrip
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definitie van een begrip
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definitie van een begrip
... 단어는 ...를 의미합니다.
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definitie van een begrip
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Demek istediğimiz şu ki ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
여러 설명들이 제공되었습니다.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Presentatie van de centrale hypothese
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Presentatie van de centrale hypothese
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Presentatie van de centrale hypothese
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Presentatie van de centrale hypothese
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Presentatie van de centrale hypothese
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk