Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Algemene inleiding van het werkstuk
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Közismert tény, miszerint...
Ya es bien sabido que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Rengeteg anyag szól arról...
Mucho se ha escrito sobre...
De algemene introductie van een onderwerp
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Utána áttekintjük a tényezőket...
Examinaremos los factores...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un tema persistente en... es...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta investigación explora las causas de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
A célunk, hogy...
Tenemos como propósito...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...es por definición...
Definitie van een begrip
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definitie van een begrip
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es importante entender correctamente la definición de...
Definitie van een begrip
A .... kifejezés arra utal, hogy...
El término... se refiere a...
Definitie van een begrip
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acuerdo con..., ... se define como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... se entiende como...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es importante enfatizar...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Nuestro punto de enfoque será...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Queremos decir...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Presentatie van de centrale hypothese
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Presentatie van de centrale hypothese
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Presentatie van de centrale hypothese
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Presentatie van de centrale hypothese
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Presentatie van de centrale hypothese
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk