Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Algemene inleiding van het werkstuk
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De algemene introductie van een onderwerp
Közismert tény, miszerint...
Este cunoscut tuturor faptul că...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Rengeteg anyag szól arról...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
De algemene introductie van een onderwerp
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Utána áttekintjük a tényezőket...
Trecând din nou în revistă factorii...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A...egy állandó téma a ...-ban.
O temă recurentă in domeniul...este...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Această lucrare explorează cauzele...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
A célunk, hogy...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Prin definiție, ... înseamnă...
Definitie van een begrip
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definitie van een begrip
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termenul...se referă la...
Definitie van een begrip
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...este înțeles ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Este important să accentuăm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Atenţia noastră este acum asupra...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Ceea ce vrem să spunem este...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Presentatie van de centrale hypothese
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Presentatie van de centrale hypothese
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Presentatie van de centrale hypothese
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Presentatie van de centrale hypothese
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Presentatie van de centrale hypothese
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk