Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Algemene inleiding van het werkstuk
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De algemene introductie van een onderwerp
Közismert tény, miszerint...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Rengeteg anyag szól arról...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
De algemene introductie van een onderwerp
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Seppure è unanime che...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Utána áttekintjük a tényezőket...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un tema ricorrente parlando di... è...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
A célunk, hogy...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definitie van een begrip
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In questo contesto il termine indica...
Definitie van een begrip
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definitie van een begrip
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Il termine... si riferisce a...
Definitie van een begrip
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Secondo... il termine assume il significato di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...indica generalmente...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Fontos hangsúlyozni, hogy...
È importante enfatizzare...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ci concentreremo su...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Quello che si intende dire con questo è che...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Presentatie van de centrale hypothese
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Presentatie van de centrale hypothese
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Presentatie van de centrale hypothese
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk