Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Algemene inleiding van het werkstuk
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De algemene introductie van een onderwerp
Είναι πλέον γνωστό ότι...
It is a well-known fact that…
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
A great deal is being written and said about…
De algemene introductie van een onderwerp
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
It is generally agreed today that…
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
We then review the factors…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We build on this analysis to identify…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
A persistent theme in...is…
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
This research explores the causes of…
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
The authors of more recent studies have proposed that…
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ο σκοπός μας είναι...
Our purpose is to…
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Εξ ορισμού... σημαίνει...
By definition… means…
Definitie van een begrip
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definitie van een begrip
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
It is important to be clear about the definition of…
Definitie van een begrip
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
The term… refers to…
Definitie van een begrip
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
According to..., …is defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...είναι γενικά κατανοητό ως...
…is commonly understood to mean…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Two brief examples might clarify this concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
It is important to emphasize…
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Our focus is on…
Informele wijze om een begrip te definiëren
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Finally, we should clarify our definition of…
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Με αυτό εννοούμε ότι...
What we mean is that…
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Several explanations have been offered.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Following..., scholars have argued that …
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
The central question then becomes: how might… affect…?
Presentatie van de centrale hypothese
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Presentatie van de centrale hypothese
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Presentatie van de centrale hypothese
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Presentatie van de centrale hypothese
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Presentatie van de centrale hypothese
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...found a significant correlation between… and…
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk