Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
Хорошо известно, что...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
О... было уже многое написано и сказано...
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Сегодня принято считать, что...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Вспомним о таких фактах, как...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
Постоянной темой... является...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Это исследование посвящено изучению причин...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
Нашей целью является...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
...обычно определяют как...
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Необходимо четко разъяснить определение...
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
Термин... относится к...
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
Согласно..., ... может быть определено как...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... обычно понимают как ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
Важно подчеркнуть...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
Мы сфокусировались на...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Наконец, дадим определение слова...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
Мы имеем в виду, что...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
Предлагаются различные толкования
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk