Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
저희의 목적은 ... 입니다.
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk