Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
これは周知の事実だが、・・・
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
・・・・と言われているが、・・・
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
最近では・・・・と言われているが、
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
私たちの目的は・・・・
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
・・・・を強調することは重要である。
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
私たちが意味しているのは・・・・
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
複数の例が見受けられる。
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk