Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
C'est un fait bien connu que...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De nos jours, il est convenu que...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Nous analyserons ensuite les points...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
Un thème récurrent est...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Ce travail explore les causes de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
Notre but est de...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
Par définition... signifie...
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
Le terme... fait référence à...
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
Selon..., ...est défini en tant que...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...est communément compris comme...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
Il est important de mettre en valeur...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
Nous concentrons notre attention sur...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
Ce que nous entendons par là est que...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
Plusieurs explications ont été proposées.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk