Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
It is a well-known fact that…
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
A great deal is being written and said about…
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
It is generally agreed today that…
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
We then review the factors…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
We build on this analysis to identify…
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
A persistent theme in...is…
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
This research explores the causes of…
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
The authors of more recent studies have proposed that…
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
Our purpose is to…
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
By definition… means…
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
It is important to be clear about the definition of…
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
The term… refers to…
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
The standard model suggests that… can be defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
According to..., …is defined as…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
…is commonly understood to mean…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Two brief examples might clarify this concept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
It is important to emphasize…
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
Our focus is on…
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finally, we should clarify our definition of…
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
What we mean is that…
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
Several explanations have been offered.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Following..., scholars have argued that …
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...found a significant correlation between… and…
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk