Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Algemene inleiding van het werkstuk
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Estas konata fakto, ke...
Det är ett välkänt faktum att ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Multa estas verkita kaj dirita pri...
En hel del skrivs och sägs om...
De algemene introductie van een onderwerp
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Det är idag allmänt accepterat att...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Vi granskar därefter de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Daura temo en... estas...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Nia celo estas...
Syftet är att ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Per difino... signifas...
… betyder per definition …
Definitie van een begrip
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definitie van een begrip
Estas grave, havi certe la difino de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definitie van een begrip
La termino... rilatas al...
Termen ... hänvisar till ...
Definitie van een begrip
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Enligt ... definieras ... som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...estas kutime komprenita por signifi...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Gravas emfazi...
Det är viktigt att understryka ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Nia fokuso estas sur...
Vårt fokus ligger på ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Kion ni volas diri, estas ke...
Vad vi menar med detta är att ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Flera förklaringar har erbjudits.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Presentatie van de centrale hypothese
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Presentatie van de centrale hypothese
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Presentatie van de centrale hypothese
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Presentatie van de centrale hypothese
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk