Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
… betyder per definition …
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk