Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Mục đích nghiên cứu là...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Theo..., ... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
... thường được hiểu là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Ý của người viết là...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk