Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Amacımız ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definitie van een begrip
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk