Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Je obecně známým faktem, že...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Přetrvávající otázka v...je...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Našim cílem je...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Podle definice...znamená...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Je důležité si ujasnit definici...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Termín...odkazuje na...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Podle... je definován/a jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...se obecně rozumí...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Je důležité zdůraznit...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Zaměřujeme se na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
To, co máme na mysli, je...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Bylo navrhnuto několik definic.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tato vysvětlení vychází z...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk