Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
รูปแบบคงที่...คือ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
ในความหมาย... หมายถึง...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
คำนี้...หมายถึง...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
เราหมายถึงว่า...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk