Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Este cunoscut tuturor faptul că...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Multe s-au spus și s-au scris despre...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Trecând din nou în revistă factorii...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
O temă recurentă in domeniul...este...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Această lucrare explorează cauzele...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorii mai multor studii recente au propus...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Prin definiție, ... înseamnă...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Termenul...se referă la...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...este înțeles ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Este important să accentuăm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Atenţia noastră este acum asupra...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Ceea ce vrem să spunem este...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk