Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Wiele się mówi i pisze o...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Przyjęło się twierdzić, że...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Stałym tematem w...jest...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Praca ta bada przyczyny...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Naszym celem jest...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Z definicji... wynika...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Termin...odnosi się do...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Według... , jest zdefiniowany jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...jest powszechnie rozumiany jako...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Należy podkreślić,...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Skupiając się na...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Mam na myśli, że...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk