Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Het is een welbekend feit dat ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Een vast onderwerp in ... is ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Ons doel is, ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Volgens de definitie betekent ... ...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Daarmee bedoelen we ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk