Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definitie van een begrip
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk