Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Είναι πλέον γνωστό ότι...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Ο σκοπός μας είναι...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Με αυτό εννοούμε ότι...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk