Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Keskitymme...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk