Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Algemene inleiding van het werkstuk
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De algemene introductie van een onderwerp
It is a well-known fact that…
Det er et velkendt faktum at...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
A great deal is being written and said about…
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
De algemene introductie van een onderwerp
It is generally agreed today that…
Generelt set er det i dag aftalt at...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
We then review the factors…
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We build on this analysis to identify…
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A persistent theme in...is…
Et vedvarende emne i...er...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
This research explores the causes of…
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
The authors of more recent studies have proposed that…
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Our purpose is to…
Vores formål er at...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

By definition… means…
Ved definition...betyder...
Definitie van een begrip
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definitie van een begrip
It is important to be clear about the definition of…
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definitie van een begrip
The term… refers to…
Termet... henviser til...
Definitie van een begrip
The standard model suggests that… can be defined as…
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
According to..., …is defined as…
Ifølge..., defineres...som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
…is commonly understood to mean…
...forståes sædvanligvis som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
What we usually have in mind when we talk about… is…
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Two brief examples might clarify this concept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
It is important to emphasize…
Det er vigtigt at understrege...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Our focus is on…
Vores fokus er på...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Finally, we should clarify our definition of…
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
What we mean is that…
Hvad vi mener er at...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Several explanations have been offered.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Following..., scholars have argued that …
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

The central question then becomes: how might… affect…?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Presentatie van de centrale hypothese
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Presentatie van de centrale hypothese
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Presentatie van de centrale hypothese
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Presentatie van de centrale hypothese
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Presentatie van de centrale hypothese
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...found a significant correlation between… and…
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk