Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Algemene inleiding van het werkstuk
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
De algemene introductie van een onderwerp
众所周知...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
关于...已有大量书面和口头的讨论。
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
De algemene introductie van een onderwerp
如今,大家普遍认为...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
我们审视...等方面。
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
在此分析基础上,我们论证...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
在...领域,学者们普遍认为...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
这项研究探寻...的原因
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
近期相关研究的作者建议...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
我们的目的是...
Mục đích nghiên cứu là...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

根据定义,...的意思是...
... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip
在这篇论文中,术语...的意思是...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip
明确...的定义很重要
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Definitie van een begrip
术语...指...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Definitie van een begrip
根据标准模型,...可以被定义为...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
根据...,...被定义为...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...普遍被认为是指...
... thường được hiểu là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
提到...,通常我们想到的是...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
两个简短的例子可以解释这一概念。
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
强调...很重要
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
我们的关注点在...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Informele wijze om een begrip te definiëren
最后,我们应该明确对...的定义
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
我们的意思是...
Ý của người viết là...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
就此可以提供几种解释。
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
根据...,其他学者认为...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Presentatie van de centrale hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Presentatie van de centrale hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Presentatie van de centrale hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Presentatie van de centrale hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Presentatie van de centrale hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
研究表明多种因素与...相关
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...发现...和...存在重要关联
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk