Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Algemene inleiding van het werkstuk
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De algemene introductie van een onderwerp
众所周知...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
关于...已有大量书面和口头的讨论。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
De algemene introductie van een onderwerp
如今,大家普遍认为...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
我们审视...等方面。
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
在此分析基础上,我们论证...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
在...领域,学者们普遍认为...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
这项研究探寻...的原因
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
近期相关研究的作者建议...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
我们的目的是...
Amacımız ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

根据定义,...的意思是...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitie van een begrip
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definitie van een begrip
明确...的定义很重要
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definitie van een begrip
术语...指...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definitie van een begrip
根据标准模型,...可以被定义为...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
根据...,...被定义为...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...普遍被认为是指...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
提到...,通常我们想到的是...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
两个简短的例子可以解释这一概念。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
强调...很重要
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
我们的关注点在...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informele wijze om een begrip te definiëren
最后,我们应该明确对...的定义
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
我们的意思是...
Demek istediğimiz şu ki ...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
就此可以提供几种解释。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
根据...,其他学者认为...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Presentatie van de centrale hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Presentatie van de centrale hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Presentatie van de centrale hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Presentatie van de centrale hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Presentatie van de centrale hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
研究表明多种因素与...相关
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...发现...和...存在重要关联
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk