Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Tvärtom ...
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Å ena sidan ...
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Å andra sidan ...
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Trots ...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Trots att ...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Dessutom ...
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse