Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., trái với/khác với..., lại (là)...
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... giống với... ở chỗ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... và... khác nhau ở chỗ...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Tôi cho rằng...
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Tôi thấy rằng...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Cá nhân tôi cho rằng...
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Theo quan điểm của tôi...
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi mang quan điểm rằng...
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Tôi tin rằng... bởi vì...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Trái lại,...
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Một mặt,...
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Mặt khác,...
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Mặc dù...
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Mặc dù/Bất chấp...
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nhân tiện/Nhân thể...
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse